عاشقی


عاشقی

...قلب شکسته

امروز چند شنبه است؟

چندم کدام ماه و چندم کدام سال است؟

امروز چند سال از من می گذرد

و من چند ساله ام؟

چیزی به یاد نمی آورم جز اینکه

امروز اکنون است و اینجا زمین است

و من به دنیا آمده ام...

به رسم عادت :تولدم مبارک؟!


14:56✖ ارزو

تــــنها که میشوند…

بر میگردند!

 وقتی برگشتند تنها لایق یک کلمه اند…

 هـــری…آدامسمو 

با اون همه”شـــیک” بودنش

 بعد نیم ساعت

 زیر کفشم لــــه میکنم…

تو که دیگه جای خود داری!


Sms-Asheghaneh-Aghoosh-Azar92-www-OverDoz-IR

اگر با گذشت کردن، کسی کوچک می شد،

خدا تا این اندازه بزرگ نبود!احترام گذاشتن به بعضیا ،

 مثه تکون دادن پارچه ی قرمز 

جلوی گاوه !


 داره میباره بارونو تو نیستی...‏

دلم نه عشق میخواهد 

نه دروغهای قشنگ

 نه ادعاهای بزرگ

 نه بزرگ های پرادعا…..

دلم یک دوست میخواهد

 کــــــــــــــــــ بشود با او حرف زد

 و بعد پشیـــــــمان نشد….

bipfa_268332_450156991673074_518959823_n.jpg - هر آدمی تو زندگیش یه بی معرفت داره،.که اون بی معرفت، یکی از دوست داشتنی ترین آدمای روزگارشه...!!!!!

17:18✖ ارزو✖

دلـــــــــــــــم که میگیرد بغــــــــض میکند

میشود وبــــــــــــــال گردنم

درد هـــــــــــایم خیــلی نیـــــــــستند

تـــــــو هستی و فــــــــــــراموش کردنت

لعنـــــــتی دردم می آید

وقــتی با دردهــایت کلــنجار میروم...

 

تــــــــــــو و جــــــــــاده

دســــــــــــت به دســـــــــــت هـم دادید

تا بــــــــی انتـــــها بماند

طــــــــــول تنـــــــــــهایی های مــــــــــــن...

 

بـه بعــــــــــضیا بایــد گفت : رفتــــی؟

فـــقط از کنار برو که قاطـی آدمـــــــــــا نـشی...

 

 

کلــــکسیونی دارم از خنــــــــجر ها...

روی تیـــــــــــز ترینش نوشته:

"هدیــه ی بهتــرین رفیقــم"

 

در روزگاری که “دروغ” یـک “واقـعـیت

عمــ ــ ــ ــ ـومـی” است . . .

به زبان آوردن “حقیقت”

یک “اقدام انقلابی” محسوب می شود !

15:49✖ ارزو✖

بـــــــــــرگـــــــــــــــــــرد

چمـــــــــــــدان هایـــمان اشـــــــــــــتـباه شـــــده استــ

دلــــــــــم را بـــــــه جــــــــای خـــــــــاطـــراتت برده ای...

خیـــــــــــالت راحـــــــــــت

نــــــــه پیـــــــــــشانی مــــــن به لبــــــــــــهایت رسید...

نـــه لیــــــــــــاقت تــــــــــو به احـــــــــساس مـــــــــــــن...

راحــــــــت بـــــــــــرو...

چیــــــــــــــزی به هم بدهــــــــــــــــکار نیستیم...

 

بیـــــــــــــا حـــواس خـــــــــــدا را پرت کنیم...

تــــــــــو صـــــــــــدایش کن...

مـــــــــــن دزدکی فاصــــــــــــله ها را بر میدارم...

 

بـــــــــآیـــــــــــــد قــمـــآر بــآز باشــی تـــا بفهمـــی

فــــرق بیـــن بــآختن و بـــد بــآختن رآ...!

امشب تـــو رآ بـــد بآختـــم...

 

15:46✖ ارزو✖

بزرگ ترین اشتباهی که ما آدما

 در رابطه‌هامون می‌کنیم این است که:

نیمه می‌شنویم ؛

یک چهارم می‌فهمیم ،

هیچی فکر نمی‌کنیم !

و دوبرابر واکنش نشون می دهیم . . .

 

بـه فـــقـر ِ احــسـاس ِ”انـــسـانیّـــت”

دچــــار شــدیـــم !

نــسلی که دردش را ،

کیـبـوردها ..

پیامک ها ..

و ..

تـلفن هـــای ِ پـی در پـی مـی فهمـــنـد …

 

روزگــار عجیبی شــده…

حتی وقتی میخـندیـم

منظـورمـان چیـزه دیگـریست …!! 

 

هر جا که می بینم نوشته است :

” خواستن توانستن است ”

آتش می گیرم !

یعنی او نخواست که نشد ؟!

 بگذآر سُ _ ک _ و _ تـ قآنون زندگی مَن بآشد…

وَقتی وآژِه هآ دَرد رآ نِمی فَهمند…. 

روزانه هزاران انسان

به دنیا می آیند …

اما نسل انسانیت

در حال انقراض است … !

14:56✖ ارزو✖

کوچـِہ ها را بـَـلـَد شـُده ام

 خیابـ ـاלּ ها را، مـَغازه ها را . . .

رنگ هاے چـِراغ راهنـَمایے را، جَدول ضـَ ـرب را

و دیگــَر در راه هیچ مـَدرسـِہ اے گــُم نـِمیشـَوم !

اما هـَنوز گاهے میاלּ آدم ها گــُ ـم میشـَوم ...!

آدَم ها را خوب بلد نیستم!!

 

 

 

خـُدایـ ـ ـا . . . ؟؟

وَقتـے دلـِـت میگیره چیڪار مے ڪـُنے ؟

میرے ے گوشـِہ میشینے هـِـے با نـِـگاهـِـت بازے میڪـُنے ڪِہ...

یادش بــِره میخواستـِہ گریــِہ ڪـُنـِـہ ؟!

ے لیواלּ آب یـَخ میخُورے تا تـَمام بـُـغض هاتُ یڪ جا قُورت بــِدے ؟!

بـَعد اوלּ وَقت یادت میاد ڪـِہ تـَـنهایے ُ بایـَد تـَنها باشے

خـُدا جوלּ نـِمیدونے مـَـלּ ایـن روز ها چقـَدر خـُدا بودَم !!

 

 

ایـטּ روزها با دَردام رفیق فـ ـاب شُدم !

شـَب ها لحاف تـَـنهاییـم پــ ُ ـر میشـِہ از دَردمـ

دُور کـَمـَرم حَلقـِہ میکــُنـِہ دَستاشُ ...

در آغـ ـوش میکـِشــِہ ایـטּ جـِسمـِ بے جـ ـوטּُ

نــَـتـ ـَرس !

خـُـوشبـَخـتـَم باهاش

 

19:47✖ ارزو✖

معشوقه ای پیدا کرده ام

به نام روزگار . . .

این روزها مرا درآغوش خویش

سخت به بازی گرفته است !


خــِـــــــرَد ،

تا به زنـــــان میرسد…

نامش میشود مـــَــــــکـــر …

و مــَــکر ، تا به مـــــــردان میرسد…

نامش میشود…

عـــَـقــــــــل…

 

میگرن

دلیل سردرد هایم نیستـــــ

از خوردن فکرهای مسموم

مغزم دلپیچه گرفته است . . .

 

14:56✖ ارزو✖

      

  آدمـــــ هـا می آینـد….

  زنــــــــدگی می کننـد

  می میـــــــرنـد و می رونـــــــد …

  امـا فــاجــــعـه ی زنـــــــدگی ِ تـــــــــو

  آن هـنگـام آغــــــــاز می شـود

  کـه آدمــــــی می رود امـــــــا نــــــمی میـرد!

  مـی مـــانــد

  و نبـــــــــودنـش در بــــــــودن ِ تـو

  چنـان تـــــــــه نـشیـن می شـود

  کـه تـــــــــو می میـری 

  در حالـی کـه زنــــده ای …

  

17:31✖ ارزو✖

شِیـطاטּ نیـستَم

فِرشـته هـَم نیـستم

خُدا هَم نیستم

فـَقط دُختَـرم!

ازنـوعِ سـاده اش...

حـَـوا گونہ فـِکـر میـکُنم

نہ سیبـ خوردهـ ام نہ گندم

ولے در سحرگاهـ یكـ روز ...

مرا از بهشتـ بہ دنیاے زمینے آوردند

همینــ !

فَقـط بـہ خاطـِرِ یـک ســیب

تـا کـُجا بایَـد تـاواטּ داد...؟

مـَ ـטּ هميــْنَمــ

نــ ــﮧ ..چشـ ـمـآטּ آبے دآرَمــ

نـ ــﮧ.. كفـ ـش پـ ـآشنـﮧ بُـلـ ـند..

روے چَـ ـمـטּ هـآ غَــلـتــ ميزنَــمـ

نـ ـگرآטּ پـ ـآكـ شُـ ـدטּ رژ لبـ ـمــ

نيـ ـسـتمــ..!

خـ ـآلِـصـ ـآنـﮧ هَـمينـَمـْ...!

■ اینـجـآ مـَـنــ مـےـنـویـسَـم (!)

✔ لـحـظـﮧهآیــم را .../.

✔ عصَـبـآنـےَـتــم را .../.

✔ دلــ تـنـگـےهـآیــم را .../.

✔ غـُـرغـُـرهـآیـــم را .../.

✘ گـِـلــِــﮧهـآیـے ڪﮧ هیـچـگـآه

بـﮧ زبــآن آورده نـمےشونـد

و مـُـدآم نـوشتـﮧ مےشـونـد ...

✘ چیـــزهـآیـے ڪﮧ روزـے آزارم مےـدآدِه (!)

✔ خـودمــ را .../.

✔ تــ ــو را .../.

✔ او را .../.

✔ هـمــﮧ را .../.

✘ تــوـےِ آشفتـﮧتــریـن لـحـظـآتـــ هــَـم

مــرآ بـبـیـنـے ظـآهــِـرَـم آرام استــ .../!


■ اَمــ(!)ــا ایـنــجــآ ڪَـلــمـــﮧهــآم فــــَـــریـــآد استـــ ...

✔ اینـجـــآ مـــآلـــِ مــَــنـــ استـــ .../.

✔ مــالـــِـ خـودمــ (!)

■ هــَـر جــور دلــَـم بِـخـوآهــد تــوشــ مےنــویـسـم ...

✔ تــآ آرامــَـم ڪُـنــَـد .../.

✔ وقـتـے صـِـدآ ڪــَـم مـےآورـم (!)

✔ وقـتـے دَرـدَمـ مےگـیـــرد .../!

✔ وقـتـے بُـغـضــ مےڪُـنــَـم .../.

✔ وقـتـے مـےمـیــرَمـ ...

 

 

 

14:50✖ ارزو✖

  تـــــــــــــو  چـه مـیفـهـمـی از روزگـارم ....

  از دلـتـنـگـی ام ...

  گـاهـی بـه خـدا الـتـمـاس مـیـکـنـم ...

 خـوابــــــــت را بـبـیـنـم ...

 مـیـــــــــــفـهـمـی ؟!!

  فـــــقــــــط خـــوابــــــت را !!!

           

14:27✖ ارزو✖

کاش میـــفهمیدی

آنکه برای به دست آوردن محــــــــــبت ات

حاضر است تــنش را به تـــــــو بسپارد

فـــاحشه نیست!

و آنکه برای به دنبال خود کشاندنت

تنش را از تو میدزدد

بـاکره نیست!

12:6✖ ارزو✖

من هر چقدر کوک میزدم لباس عشــــــــــــــــق را...

 

باز بر تنش زار میزد!

 

یار من عاشق بـــــــــرهنگی بود...

 

عاشق هرزگی های شبانه...

 

و فاحشه هایی از جنس خودش...!

 

چه خوب که لباس عشـــــــــــــــــق بر تن کثیفش اندازه نبود!

 

17:30✖ ارزو✖

سهراب گفتی:" زیرباران باید رفت...

 چشمها را باید شست... جور دیگر باید دید "

چشمها راشستم باز همان را دیدم

جز دو رنگی و دروغ

جز غم و غصه و تلخی  هیچ به چشمم نرسید.

پس چه شد آن همه توصیف قشنگت سهراب.

دورهء تلخ فریب

دورهء رنگ سیاهی ایست سهراب.

دورهء این همه نامردی هاست.

تو اگرمیدانستی! دل آسمان هم از دست بشر می گرید؟

باز سر می دادی زیر باران باید رفت؟

16:3✖ ارزو✖

در جلسه امتحان عشق
من مانده ام و یک برگه سفید!

یک دنیا حرف ناگفتنی

و یک بغل تنهایی و دلتنگی...

درددل من در این کاغذ کوچک جا نمی شود!

در این سکوت بغض آلود

قطره کوچکی هوس سرسره بازی می کند!

و برگه سفیدم

عاشقانه قطره را به آغوش می کشد!

عشق تو نوشتنی نیست...

در برگه ام, کنار آن قطره

یک قلب کوچک می کشم!

وقت تمام است

برگه ها بالا............

12:47✖ ارزو✖

                

من زنم...

با دست هایی که دیگر دلخوش به النگو هایی نیست

که زرق و برقش شخصیتم باشد

من زنم... و به همان اندازه از هوا سهم میبرم که ریه های تو

میدانی؟ درد آور است من آزاد نباشم که تو به گناه نیفتی

قوس های بدنم به چشم هایت بیشتر از تفکرم می آیند

دردم می آید باید لباسم را با میزان ایمان تو تنظیم کنم

دردم می آید ژست روشنفکریت تنها برای دختران غریبه است

به خواهر و مادرت که میرسی قیصر می شوی!

دردم می آید در تختخواب با تمام عقیده هایم موافقی

و صبح ها از دنده دیگری از خواب پا می شوی

تمام حرف هایت عوض می شود

دردم می آید نمی فهمی

تفکر فروشی بدتر از تن فروشی است

حیف که ناموس برای تو وسط پا است نه تفکر

حیف که فاحشه ی مغزی بودن بی اهمیت تر از فاحشه تنی است

من محتاج درک شدن نیستم... دردم می آید خر فرض شوم

دردم می آید آنقدر خوب سر وجدانت کلاه میگذاری

و هر بار که آزادیم را محدود میکنی

میگویی من به تو اطمینان دارم اما اجتماع خراب است

نسل تو هم که اصلا مسئول خرابی هایش نبود...!

میدانی؟

دلم از مادر هایمان میگیرد

بدبخت هایی بودند که حتی میترسیدند باور کنند حقشان پایمال شده

خیانت نمیکردند... نه... برای اینکه از زندگی راضی بودند

نه... خیانت هم شهامت میخواست... نسل تو از مادر هایمان همه چیز را گرفت

جایش النگو داد...

آنها از خدا میترسند... از لقمه ی حرام میترسند... از همه چیز میترسند

تو هم که خوب میدانی ترساندن بهترین ابزار کنترل است

دردم می آید... این را هم بخوانی میگویی اغراق است

ببینم فردا که دختر مردم زیر پاهای گشت ارشاد به جرم موی بازش کتک میخورد

باز هم همین را میگویی؟

ببینم آنجا هم اندازه ی درون خانه، غیرت داری؟؟

دردم می آید

از این همه بی کسی دردم می آید...

ساکار

 

19:28✖ ارزو✖

                  سکوت که میکنم...

                میگویی خــــداحافظ...!

  لطـــــفا دیگر سکوت هایــــــــــ م را تفسیر نکن...

  اگر میتوانستی که معنی آنها را بفهمی...

  کارمان به خــــــــداحافظی نمیکشید...........

18:39✖ ارزو✖

اتاق تاریک

من و تیغ

دوتا دست دارم

یکی قاتل میشه

یکی قربانی

اخی

تخت من

از سفیدی ببین به چه رنگی در اومده

قرمز شدی؟!

اشکال نداره

این خون منه

به خونم عادت کن

چون من دیگه نیستم...

       

11:51✖ ارزو✖

                     میگفتی گذشته ها گذشته

                           نیستی ببینی

                     من هنوز غرق گذشته ایم

                              که نمیگذره........

                         

22:5✖ ارزو✖

روزگار نبودنت را برایم دیکته می کند...  

 
  و نمره ی من، باز می شود صفر...


هنوز نبودنت را یاد نگرفته ام!!!

...

11:56✖ ارزو✖

 

نبودنت بهترین بهانه است برای اشک ریختن

ولی کاش بودی تا اشکهایم از شوق دیدار تو سرلزیر میشد ...

کاش بودی و دست های مهربانت مرهم همهی دلتنگیها و نبودنهایت میشد ... 

کاش بودی تا سر به روی شانه های مهربانت میگزاشتم

و دردهایم را به گوشت میرساندم... بدون تو عاشقی برایم عزاب است

میدانم که نمیدانی بعد از تو قلبی برای عاشق شدن ندارم ... 

کاش میدانستی که چقدر دوستت دارم و بیش از عشق بر تو عاشقم ... 

میدانی که اگر از کنارم بروی لحظه های زندگی برایم پر از درد و عذاب میشود

میدان که نمیدانی بدون تو دیگر بهانه ای نیست برای ادامه ی زندگی جز انتظار آمدنت ...

16:25✖ ارزو✖

یادش بخیر قدیما حسابی رو عیدیِ فک و

فامیل حساب باز میکردیم

امسال خیلى لطف کنن یه ماچ میکنن !

سال نو مفالک....

15:28✖ ارزو✖

میترسم از زندگی...

میترسم از تو...

میترسم از پسرک ایستاده بر سر چهارراه...

میترسم از رفتن...

میترسم ازبوی نان تازه...

میترسم از چراغی که در تاریکیست...

میترسم از وحشت...

میترسم از این همه راست گویی...

میترسم از تن تو...

میترسم از خیالت...

میترسم از آغوش تو... میترسم از چشمان کودکی گریان...

میترسم از التماسهای شبانه...

میترسم از مرگ...

این روزها هرجا که میروم بوی مرگ میدهد...

این روزها از همه و همه چیز میترسم...

این روزها میمیرم اما میترسم بگویم که مرده ام...

این روزها انگار نیستم ولی هستم...

این روزها جاده طولانیست...

این روزها عشق طوفانیست...

این روزها مرگ زیبا نیست...

این روزها گریه غوغا نیست...

این روزها مرده ام اما میترسم که بگویم مرده ام...

این روزها انگار فقط میترسم...

15:9✖ ارزو✖

دستام بوی خاک میداد...

 

به جرم چیدن گل، منو به دار آویختند

 

اما هیچکس نگفت شاید گلی کاشته باشم...!

12:29✖ ارزو✖

یادت باشه وقتي واسه كسي همه كس شدي...

اون كس بعد تو خيلي بي كسه...

يا براي كسي همه كس نشو...

يا اگه شدي...

به فكر بي كسي هاشم باش...

13:28✖ ارزو✖

✖ мσиα ✖